Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

DiSK inštalácia pre Windows

Tento postup je platný pre Windows XP, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre Windows 7.

Inštalácia softvéru

 1. Perl: http://www.activestate.com/activeperl/downloads
 2. Upozornenie: na stránke http://code.activestate.com/ppm/Math-Vec/ si treba overiť, či modul Math::Vec existuje pre danú verziu!
  => nainštaluje sa do C:\Perl
 3. xmlstarlet: http://sourceforge.net/projects/xmlstar/files/xmlstarlet/
 4. => rozbaliť do C:\Program Files\xmlstarlet
 5. inkscape: http://inkscape.org/download/
 6. => nainštaluje sa do C:\Program Files\Inkscape
 7. 7-zip: http://www.7-zip.org/
 8. => nainštaluje sa do C:\Program Files\7-Zip
 9. SVN klient: http://tortoisesvn.net/downloads.html
 10. => nainštaluje sa do C:\Program Files\TortoiseSVN
 11. imagemagick: http://imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows
 12. => nainštaluje sa to C:\Program Files\ImageMagick-<verzia>-Q16 (alebo Q8)
 13. dejavu-fonts: http://dejavu-fonts.org/wiki/index.php?title=Download
 14. => rozbaliť archív dejavu-fonts-ttf-<verzia>.zip do dočasného adresára

Konfigurácia

Dejavu-fonts:

 1. otvoriť Fonty (tlačítko Start -> položka Control Panel -> ikona Fonts)
 2. z menu File vybrať Install new Font...
 3. zvoliť dočasný adresár, kde sú rozbalené fonty (tie sa nachádzajú v podadresári ttf)
 4. tlačítkom Select All označiť všetky fonty a naimportovať tlačítkom OK

Perl:

 1. spustiť Package Manager (Start -> All Programs -> ActivePerl <verzia> -> Perl Package Manager)
 2. prepnúť na zobrazenie všetkých balíkov (menu View -> All Packages) a zadať do vyhľadávania: Math-Vec
 3. označiť riadok s Math-Vec a kliknúť na ikonu Mark for install [+]
 4. kliknúť na ikonu Run marked actions [CTRL + Enter]
 5. overiť, či je nainštalovaný balík GD (pre verziu 5.14 bol)
 6. voliteľne doinštalovať balík File-Slurp v prípade, že sa budú renderovať aj lowzoom tiles

DiSK:

 1. stiahnuť kód zo SVN (použiť ako meno aj heslo: disk):
  1. cez príkazový riadok:
   svn co http://www.freemap.sk/svn/freemap/FreemapSlovakiaDiSK
  2. alebo pomocou GUI:
   1. otvoriť Prieskumník-a na C:\
   2. na volnom mieste vyvolať kontextové menu (pravým klikom myši) a zvoliť SVN Checkout...
   3. v novootvorenom okne zadať:
   4. URL of repository: http://www.freemap.sk/svn/freemap/FreemapSlovakiaDiSK
    Checkout directory: C:\FreemapSlovakiaDiSK
 2. skopírovať freemapdiskclient.conf.windows do freemapdiskclient.conf a zmeniť riadok na:
  WorkingDirectory=c:\temp\disk\
 3. zároveň vytvoriť adresár C:\temp
 4. skopírovať authentication.conf.example do authentication.conf a nastaviť prihlasovacie údaje:
  DiSKUsername=meno.priezvisko%40server.sk
  DiSKPassword=tajneHeslo

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza tu.

Tip

Aby zbytočne neroloval text v okne, je vhodné zväčšiť šírku okna cmd.exe:
 1. na titulkovom pruhu okna z kontextového menu vybrať Properties
 2. na karte Layout zmeniť v sekcii Window Size položku Width na 120
 3. potvrdiť a zvoliť Save properties for future windows with same title, a znova potvrdiť


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki