Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

FlashMind plugin


Usage:
1) upload your FreeMind file using MindMaps page
1) insert markup to your page

{{flashmind url='uploads/MindMaps/YourMindMap.mm' [width=''] [height=''] }}
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki