Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapLocationRegister
[4628] 2013-07-14 16:50:43 by MiMiNo [drobné úpravy]
[4626] 2013-07-14 14:47:59 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki