Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Freemap Slovakia

FreemapSlovakia je mapový portál Slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zameriava sa na
Spať na začiatok
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki