Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5238]

This is an old revision of FreemapSlovakia made by kayle on 2017-09-08 22:18:57.

 

Freemap Slovakia

FreemapSlovakia je mapový portál Slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zameriava sa na
SiteStart Spať na začiatok
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki