Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Stiahnutie vrstevníc:
phyghtmap --pbf --start-node-id=10000000000 --start-way-id=10000000000 --area=16.7651367:47.7097615:22.6208496:49.6462914


Zlúčenie vrstevníc s mapou a orezanie:
(echo '--read-pbf file=slovakia.osm.pbf'; for i in lon*.pbf; do echo --read-pbf file=$i --merge; done; echo '--bp file=slovakia.poly' --write-pbf file=srtm.osm.pbf) | xargs osmosis


Rozdelenie mapy do menších celkov:
splitter.jar merged.osm.pbf


Do sk.args je potrebné zapísať nasledujúci obsah a na koniec pripojiť obsah súboru template.args vygenerovaný v predchádzajúcom kroku:

gmapsupp
mapname: 42155001
country-name: SLOVAKIA
country-abbr: SVK
code-page: 1250
family-name: Freemap Slovakia
series-name: Freemap Slovakia (2012-03-16)
description: Hiking Map by Freemap Slovakia
copyright-message: Freemap Slovakia
reduce-point-density: 4
reduce-point-density-polygon: 8
max-jobs
route
remove-short-arcs
show-profiles
tdbfile
index
family-id: 1500
product-id: 1
style-file: gps
nsis
input-file: freemap.typ


Vytvorenie mapy:
rm *.img *.tdb; java -Xmx1024M -jar ~/bin/mkgmap.jar -c sk.args


Vytvorenie inštalačky pre Mapsource:
wine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/NSIS/makensis.exe osmmap.nsi


Attachments
File Last modified Size
map-style.tgz 2012-04-01 14:20 29Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki