Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Ako inštalovať JOSM na Windows

 1. Stiahnuť verziu tested alebo latest.
 2. Stiahnutý súbor skopírovať do nejakého adresára, napr. "C:\Program Files\JOSM\" (adresár treba najprv vytvoriť).
 3. Vytvoriť si zástupcu (anglicky "shortcut") pre pohodlnejšie spúšťanie JOSM:
  • pravým tlačítkom myši na voľnej ploche, z menu zvoliť "Nový"
  • z novootvoreného menu zvoliť druhú položku zhora "zástupca"
  • v otvorenom okne zadať:
  • "c:\Program Files\Java\jre1.6.0_17\bin\java.exe" -Xmx128M -jar "c:\Program Files\JOSM\josm-latest.jar"
  • zvoliť tlačítko "ďalej", zadať meno (napr. "JOSM editor") a potvrdiť tlačítkom "Dokončiť".

Príklad, ako môže vyzerať zástupca (JOSM uložené v c:\josm\josm.jar, veľkosť pamäte 1024MB).
Nastavenie zástupcu


Zmena ikony

2DO: doplniť win špecifický postup


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki