Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
DRAFT

English summary:

Slovak OSM group made best effort in order to achieve usable administrative division of Slovakia. Due to lack of legislation and historical reasons, this is sometimes against Slovak official division. If you want to use official "katastrálne územie" do not use admin_level=9 but boundaries tagged "boundary:type=katastrálne územie" regardless of admin_level tag. Though we do not recommend this for end users.

Katastrálne územia nerešpektujúce miestne pomenovania

Ružinov

KU: link na reláciu
Dôvod: existuje mestská časť s rovnakým názvom, zároveň existuje zaužívané delenie na menšie časti
Nové delenie: (s linkom na relácie): Pošeň, Trávniky, ...
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki