Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
info Vrstva turistiky

Zobrazí turistické chodníčky a smerovníky. Pracuje od priblíženia Zoom 9 a viac (na mape je pri mierke zobrazený aktuálny zoom) . Existuje aj samostatná stránka http://turistika.freemap.sk .

Pridaj sa do mapovania turistiky, viac na MappingProcess

Turistické chodníky značí a spravuje najmä Klub slovenských turistov.

logo KST

nezmapovanu turistiku evidujeme na: http://umap.openstreetmap.fr/en/map/nezmapovana-turistika-freemap-slovakia_58872
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki