Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
info Vrstva počasia

Zobrazuje aktuálne teploty a stavy počasia zo siete FSMN Freemap Slovakia Meteo Network. Pridaj sa do siete.

Kliknutím na ikonu počasia získaš podrobnejšie informácie pre dané miesto, najmä históriu vývoja počasia.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki