Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2004]

This is an old revision of MappingProcess made by MichalPalenik on 2009-07-02 12:00:26.

 

Iné relevantné zdroje info


HowToHelp späť

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki