Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3714]

This is an old revision of MapyUhorska1910 made by nail on 2011-08-12 12:29:50.

 

Publikované roku 1910, vid http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki