Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for OSMTrackerAndroid
[5264] 2017-09-09 09:03:16 by kayle [aktualizácia]
[4650] 2013-11-24 22:33:02 by Jose1711 [fix]
[4649] 2013-11-24 13:56:07 by Jose1711 [skript na skonvertovanie 3gpp na wav]
[4638] 2013-07-24 09:31:55 by kayle [pridany obr]
[4357] 2012-10-02 12:15:04 by kayle [osmtracker pre android]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki