Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Navigácia pre platformu android, viac domovská stránka aplikácie

Pridanie freemap.sk máp:

Tento návod je pre verziu 0.6.7 a vyššie download

Na SD karte vytvoríme adresárovú štruktúru (pomenovanie adresárov nie je rozhodujúce, ale názov je použitý ako meno vrstvy v programe):

osmand/tiles/Freemap Auto
osmand/tiles/Freemap Cyklo
osmand/tiles/Freemap Turistika

a vytvoríme tieto súbory:

osmand/tiles/Freemap Auto/.metainfo:
[url_template]
http://a.freemap.sk/A/{0}/{1}/{2}.png
[ext]
.jpg
[min_zoom]
1
[max_zoom]
18
[tile_size]
256
[img_density]
16
[avg_img_size]
20000

osmand/tiles/Freemap Cyklo/.metainfo
[url_template]
http://b.freemap.sk/C/{0}/{1}/{2}.jpeg
[ext]
.jpg
[min_zoom]
1
[max_zoom]
18
[tile_size]
256
[img_density]
16
[avg_img_size]
20000

osmand/tiles/Freemap Turistika/.metainfo
[url_template]
http://c.freemap.sk/T/{0}/{1}/{2}.jpeg
[ext]
.jpg
[min_zoom]
1
[max_zoom]
18
[tile_size]
256
[img_density]
16
[avg_img_size]
20000

Následne reštartujeme OsmAnd alebo v menu vyvoláme refresh zdrojov dát a v ponuke máp by sme mali mať Freemap mapy.

Rovnakú adresárovú štruktúru používa aj program na vytváranie offline máp pre OsmAnd OsmAndMapCreator

Pre konverziu audiopoznámok pre JOSM možno použiť avnotes (v jave) https://github.com/kiselev-dv/osmand-avnotes alebo avnotes.py (python). Ešte predtým však treba prekonvertovať 3gp na wav:
ls -1 | grep .3gp$ | xargs -I {f} echo "ffmpeg -i {f} {f}.wav </dev/null; touch -r {f} {f}.wav"  | bash
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki