Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3733]

This is an old revision of SlovenskaSpravaCiest made by nail on 2011-08-12 14:10:21.

 

Slovenská správa ciest povolila použivanie Miestopisu za podmienky, ze bude uvedený zdroj.
Tento dokument je k dispozícii aj v prefiltrovanej podobe TXT, alebo Google Docs


overiť:
k dispozícii je popis jednotlivých ciest, ktorá sa môže použiť

komerčná mapa na stránke SSC z licenčných dôvodov nie je možná na použitie v projekte

ako je to s cestami v rámci veľkých miest
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki