Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
FreemapSlovakia podporuje viacero športových aktivít nielen pre svojich členov:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki