Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3559]

This is an old revision of StarterGuide made by JozefVince on 2011-03-27 23:12:51.

 

Starter Guide



Táto časť Wiki je určená predovšetkým začínajúcim užívateľom, ktorí potrebujú získať základné informácie o projektoch OpenStreetMap a FreemapSlovakia, o spôsobe vytvárania máp, spätnej kontrole máp, o komunikácií s inými používateľmi komunity a pod.





Obsah



StarterGuideUvod 1. Úvod StarterGuidePriprava 2. Príprava na mapovanie StarterGuideMapovanie 3. Mapovanie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki