Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3595]

This is an old revision of StarterGuide made by Darkriser on 2011-03-31 08:25:57.

 

Starter GuideTáto časť Wiki je určená predovšetkým začínajúcim používateľom, ktorí potrebujú získať základné informácie o projektoch OpenStreetMap a FreemapSlovakia, o spôsobe vytvárania máp, spätnej kontrole máp, o komunikácií s inými používateľmi komunity a pod.

ObsahStarterGuideUvod 1. Úvod StarterGuidePriprava 2. Príprava na mapovanie StarterGuideMapovanie 3. Mapovanie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki