Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
3. Mapovanie

Táto kapitola bude pre každého používateľa asi najzaujímavejšia, pretože sú v nej uvedené konkrétne detaily k samotnému mapovaniu, t.j. vytváraniu, resp. zmene objektov na OSM mape. Jednotlivé kapitoly postupne popíšu povolené zdroje dát, ktoré je možné pri mapovaní využívať, typy objektov na OSM mape, ich popisovanie vlastnosťami, ako aj spätnú kontrolu existujúcich údajov na mape. Cieľom tejto kapitoly nie je vytvoriť ucelený detailný popis procesu mapovania spolu so všetkými prípadmi a možnosťami, ktoré používateľa môžu stretnúť. Jej cieľom je uviesť používateľa do problematiky objektov na OSM mape, ukázať mu na konkrétnych príkladoch možnosti tvorby mapy a súhrnne popísať zaujímavé, problematické alebo iné často diskutované témy a možnosti.


3.1. Zdroje informácií
3.2. Objekty na mape
3.3. Vlastnosti
3.4. Kontrola máp a ich oprava
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki