Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3556]

This is an old revision of StarterGuideUvod made by Darkriser on 2011-03-27 22:11:59.

 

1. ÚvodV nasledujúcich kapitolách sú v skratke popísané projekty OpenStreetMap a FreeMap, na čo sú zamerané, čo majú spoločné a, samozrejme, čím sa odlišujú.


StarterGuideOSM 1.1. Čo je OpenStreetMap ?
StarterGuideFreeMap 1.2. Čo je FreeMap ?


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki