Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
1. Úvod

V nasledujúcich kapitolách sú v skratke popísané projekty OpenStreetMap a FreemapSlovakia, na čo sú zamerané, čo majú spoločné a, samozrejme, čím sa odlišujú.


1.1. Čo je OpenStreetMap ?
1.2. Čo je Freemap Slovakia ?
1.3. Iné projekty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki