Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4080]

This is an old revision of TileDistribution made by JozefVince on 2011-12-16 11:19:44.

 

DiSK Packaging


DiSK Packaging je riešenie pre efektívnu distribúciu mapových podkladov portálu FreemapSlovakia. Využíva synchronizáciu pomocou balíčkov veľkosti najviac 128 tiles, ktoré obsahujú iba zmenené tiles. Využitím tohoto mechanizmu je možné dosiahnuť vždy aktuálne mapové podklady na viacerých serveroch a týmto v konečnej fáze efektívne rozložiť nároky na traffic na viac serverov.

Na synchronizáciu sa využíva jednoduché API a samotné mapové podklady sú prenášané v balíčkoch vo formáte mbtiles.org/ mbtiles. K dispozícii je referenčný klient napísaný v PHP.

K dispozícii sú tri základné vrstvy A (atlas), T(turistika) a C (cyklo). Priemerná veľkosť dát pre jednotlivé vrstvy je 7 GB, 18GB a 18GB, do ktorej je zahrnuté Slovensko a blízke okolie v zoom-leveloch od 8 (~1:1 500 000) po 16 (~1:6 000).

Inštalácia klienta


Potrebné knižnice: php5-cli, php5-sqlite, php5-gd, (možno aj webový server)
Potrebné nastavenia v dpc.php:

Serverové APINa čo je to dobré?

Zrkadlenie na vlastný server


Zrkadlenie na lokálny disk


Jednoduché demo na testovanie mirroru

takto ma vyzerat fungujuci mirror http://sandox.freemap.sk/dpc_test/

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki