Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Portál www.oma.sk si pripomína Štúra svojimi stránkami v štúrovčine
OMA.sk, dňa 5. októbra 2012

V súvislosti s nadchádzajúcim výročím narodenia Ľudovíta Štúra si portál www.oma.sk uctil jeho pamiatku preložením stránok súvisiacich s Ľudovítom Štúrom do štúrovskej slovenčiny: http://uhrovec.oma.sk/ ako rodisko a http://modra.oma.sk/ ako dlhoročné Štúrovo pôsobisko. Obidve miesta sú aj v súčasnosti turisticky veľmi atraktívne a nachádza sa v nich množstvo turistických chodníkov, ktorých popis sme ponechali v súčasnej slovenčine.

Veríme, že toto symbolické preloženie stránok nájde svojich sympatizantov.O www.oma.sk:
OMA je sesterský projekt portálu www.freemap.sk. Freemap, ako slovenská časť projektu Openstreetmap, má za cieľ vytvoriť slobodnú wiki mapu sveta. Okrem online mapy spolu s plánovačom trás ponúka aj mapy do mobilných telefónov.

Cieľom OMA je popísať jednotlivé turistické a cyklistické trasy Slovenska a prepojiť ich s jednotlivými regiónmi Slovenska. Momentálne obsahuje a popisuje 1566 turistických trás, 317 cyklotrás, všetky kraje a okresy a 3484 obcí a častí obcí. Vzhľadom na otvorený prístup k svojim užívateľom, trasy pribúdajú prakticky denne.Správa v štúrovčine

Portál www.oma.sk si prípomína Štúra svojimí stránkamí v štúrovčiňe

OMA.sk, dňa 5. októbra 2012

V súvislosťi s nadchádzajúcim víročím naroďeňja Ludevíta Štúra si portál www.oma.sk ucťiu jeho pamjatku preložeňím stránok súvisjacich s Ludevítom Štúrom do štúrovskej Slovenčini: http://uhrovec.oma.sk/ ako rodisko a http://modra.oma.sk/ ako dlhoročňje Štúrovo puosobisko. Obidve mjesta sú aj v súčasnosťi turisťicki velmi atrakťívňe a nachádza sa v ňich množstvo turisťickích chodňíkou, ktorích popis sme poňechali v súčasnej Slovenčiňe.

Veríme, že toto simbolickje preložeňja stránok nájďe svojich simpaťizantou.
O www.oma.sk:

OMA je sesťerskí projekt portálu www.freemap.sk. Freemap, ako Slovenská časť projektu Openstreetmap, má za cjel vitvoriť slobodnú wiki mapu sveta. Okrem onlajn mapi spolu s plánovačom trás ponúka aj mapi do mobilních telefónou.

Cjelom OMA je popísať jednotlivje turisťickje a ciklisťickje trasi Slovenska a prepojiť ich s jednotlivimí regiónmi Slovenska. Momentálňe obsahuje a popisuje 1566 turisťickích trás, 317 ciklotrás, všetki kraje a okresi a 3484 obcí a častí obcí. Vzhladom na otvorení prístup k svojim užívaťelom, trasi pribúdajú prakťicki ďenňe.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki