Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Aktuálna tlačová správa

TlacoveSpravy2016Sep Aktuálna tlačová správa -

Staršie tlačové správy

The following 20 page(s) belong to TlacoveSpravy

CategoryInMedia [CategoryInMedia]
FreemapNews [FreemapNews]
HomePage [Najbližšie aktivity]
HowToHelpPropagacia [HowToHelpPropagacia]
Konferencie [Konferencie]
TlacoveSpravy2009December [TlacoveSpravy2009December]
TlacoveSpravy2009Februar [TlacoveSpravy2009Februar]
TlacoveSpravy2009Jun [TlacoveSpravy2009Jun]
TlacoveSpravy2009Marec [TlacoveSpravy2009Marec]
TlacoveSpravy2010August [TlacoveSpravy2010August]
TlacoveSpravy2010Januar [TlacoveSpravy2010Januar]
TlacoveSpravy2010Maj [TlacoveSpravy2010Maj]
TlacoveSpravy2011April [TlacoveSpravy2011April]
TlacoveSpravy2011Maj [TlacoveSpravy2011Maj]
TlacoveSpravy2011Oktober [TlacoveSpravy2011Oktober]
TlacoveSpravy2012Jul [TlacoveSpravy2012Jul]
TlacoveSpravy2012Okt [TlacoveSpravy2012Okt]
TlacoveSpravy2013Apr [TlacoveSpravy2013Apr]
TlacoveSpravy2015Sep [TlacoveSpravy2015Sep]
TlacoveSpravy2016Sep [TlacoveSpravy2016Sep]


--
CategoryInMedia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki