Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Návrh POI na export rep TrekBuddy

zadavajte nasledovne
Názov súboru podmienka nazov popis
spring.gpx {natural=spring} and {drinkable=yes} {name} {ele},{description}
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki