Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

SHMÚ

Zdrojom týchto informácií o aktuálnom počasí je Slovenský hydrometeorologický ústav (www.shmu.sk). Viac informácií o aktuálnom počasí rovnako ako aj predpoveď počasia, nájdete na stránke ústavu.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/shmu_logo64.png)


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki