Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

WikiWord

Wiki slovo alebo WikiWord je viacslovný názov pozostávajúci zo slov dlhších ako 3 znaky napísaný bez medzier, s prvými veľkými písmenami v slove a bez diakritiky. Tak ako na tomto wiki, môžu existovať upravené požiadavky na WikiWord odlišné od zaužívaného štandardu opísaného vyššie napr. v minimálnej dĺžky slova 2 miesto 3 písmen.

Názov stránok na tejto wiki by mali (na iných wiki stránkach MUSIA byť) WikiWord. Všetky WikiWord sa automaticky menia na odkazy, na ktoré je možné kliknúť. Takto je uľahčené vytváranie previazaného obsahu.

Tu je niekoľko príkladov, wiki aj newiki slov. Správne WikiWord wiki slovo sa automaticky zmení na odkaz.

MappingParty 
ABCEDA 
NaHory 
zaPriatelmi 
turistikou_za_zdravim 
FreemapSlovakia

MappingParty
ABCEDA
NaHory
zaPriatelmi
turistikou_za_zdravim
FreemapSlovakia


Ak je z nejakého dôvodu potrebné nazvať stránku newiki slovom, odkazovať na túto stránky je potom potrebne pomocou špecialnych znakov.
V tomto wiki je to pomocou dvoch vnorených hranatých zátvoriek.
[[nie_wiki_slovo]]

Výsledok potom bude vyzerať takto nie_wiki_slovo

CategoryWiki


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki