Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Stránky relevantné k 2%

The following 5 page(s) belong to Category2percenta

Konferencia201110 [Konferencia201110]
MappingParty201206 [MappingParty201206]
MicroMappingParty201111 [MicroMappingParty201111]
MicroMappingParty201111StaraLesna [MicroMappingParty201111StaraLesna]
RequestedAreas2011 [RequestedAreas2011]


CategoryCategory všetky kategórie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki