DiSK inštalácia pre Arch Linux

Postup predpokladá nainštalovaný yaourt, ale mal by ísť použiť s akýmkoľvek AUR-wrapperom.

Inštalácia softvéru

Z AUR a repozitárov je treba nainštalovať nasledovné závislosti DiSKu príkazom:
 


Konfigurácia


Konfigurácia DiSKu je spoločná pre všetky distribúcie a je popísaná tu.

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza tu.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki