Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zadanie práce
Názov:

Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie jednoduchého spôsobu vyhľadávania trás použitím MHD a peších trás. Užívateľ zadá bod skade chce ísť, bod kam prijísť a čas, systém nájde optimálnu trasu kombinujúc údaje z imhd.sk a z freemap.sk. Výstup bude dostupný obidvoch portáloch.

Technické pozadie


SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki