Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Školské práce s použitím OpenStreetMap


Tu je zoznam prác (diplomových, bakalárskych, seminárnych), ktoré boli zamerané na OpenStreetMap.

The following 12 page(s) belong to SkolskaPraca

BakalarkaGUIDiSK [BakalarkaGUIDiSK]
BakalarkaMapaObce [BakalarkaMapaObce]
BakalarkaMHD [BakalarkaMHD]
BakalarkaPOI [BakalarkaPOI]
BakalarkaPOIpridaj [BakalarkaPOIpridaj]
BakalarkaTuristika [BakalarkaTuristika]
BakalarkaUzemnyPlan [BakalarkaUzemnyPlan]
DiplomovkaCyklomapa [DiplomovkaCyklomapa]
DiplomovkaOkruh [DiplomovkaOkruh]
DiplomovkaPocasie [DiplomovkaPocasie]
DiplomovkaPOI [DiplomovkaPOI]
GeoFotoBakalarka [GeoFotoBakalarka]


Inde publikované práce: --
Skoly
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki