Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
POI v turistickej mape

názov práce: Tématická turistická mapa s dôrazom na bodové elementy

cieľ práce: vytvoriť tématickú turistickú mapu s dôrazom na body záujmu

Cieľom experimentu je vytvoriť tématickú mapu pre turistov s ohľadom na bodové elementy. Práca obsahuje návrh, ktoré body záujmu sa majú zobrazovať v turistickej mape. Dôraz je kladený na rozdiel dvoch typov turistov: lesný (turista v rurálnych oblastiach) a mestský (turista v meste), pričom každý z nich má iné požiadavky.

Cabanová Lucia, bakalárska práca

obsah práce:
úvod, motivácia
popis potrieb mestských a vidieckych turistov
prehľad existujúcich máp
kategorizácia dôležitých POI a popis ich dôležitosti pre turistov
popis implementácie na Freemap
záver


obsah experimentu:
výber vzorových oblastí (4-8 kusov)
postupné prerábanie POI, renderovanie
robenie skrínšotov, ich postupné hodnotenie (ankety?)


SkolskaPraca
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki