Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to Category2percenta


Konferencia201110
MappingParty201206
MicroMappingParty201111
MicroMappingParty201111StaraLesna
RequestedAreas2011
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki