Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Názov práce: tématická cyklistická mapa

Cieľ práce: vytvoriť tématickú cyklisticku mapu

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať tématickú cyklistickú mapu na http://www.cykloatlas.sk . Tématická mapa bude zohľadňovať potreby cyklistov s dôrazom na mestskú cyklistiku. Hlavnou časťou práce je v mape vizuálne popísať tri nezávislé časti cyklistickej infraštruktúry: bezpečnosť, rýchlosť a pohodlnosť.

klúčové slová: mestská cyklistika, online cyklomapa, bezpečnosť, rýchlosť, pohodlnosť

Lukáš Dvorčák, diplomová práca

Mapa je určená pre
Týmto dvom oblastiam sú prispôsobené aj POI
Väčšina pozornosti je venovaná cyklodopravnej líniovej mape. Vizualizácia obsahuje popis: tak aby dokázali poskytnúť informácie väčšine typov cyklistov.

Práca bude pozostávať aj z popisu potrieb cyklodopravy a cyklistov, sumáru existujúcich cyklomáp, návrhu tématickej mapy, jej implementácia na http://cyklotrasy.freemap.sk/

--
prvý návrh:
zelené bezpečné, modré menej bezpečné
plné rýchle, čiarkované pomalé


zaujímavé tagy:
viac info:
Bicykel,SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki