Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

GpsVP


GpsVP je open source program pre prácu s vektorovými Garmin a online rastrovými mapami (po stiahnutí máp do cache umožnuje aj offline režim). Program beží pod Windowsami na desktope a aj na PDA.

Zobrazenie freemap.sk v GpsVP

	[Tiled MAP]
	gpsVPVersionMin=0.4.15
	Filename=x=%X&y=%Y.png
	URL=http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/%ZOOM_00/%X/%YCategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki