Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Pozor! Služba už nie je aktívna

Kataster Extract (WMS)

Podaril sa urobit extrakt údajov z katastrálneho portalu a tieto udaje sú dostupné cez TMS a WMS službu.

Odporúčame použiť prístup pomocou KatasterTMS, ktorý je rýchlejší a menej náročný na výkon serverov ako WMS. Popis je na samostatnej strane KatasterTMS

URL adresa pre pristup pomocou WMS klienta je:Vyznam zafarbenia

KLADPAR legenda

ZAPPAR legenda

Katastrálne úrady SR zatial nepreniesli do digitalnej podoby všetky údaje. Preto treba počítať s tým, že WMS bude zobrazovať veľké nezmapované územia.

Okresy SR

Košice z WMS


Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki