Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pages linking to MichalPalenik


CategorySoftware
HackingWeekend
HackingWeekend2
Konferencia201207
MicroMappingParty200907
TlacoveSpravy2009Februar
TlacoveSpravy2009Marec
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki