Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
OpenLayers.Layer.Freemap je javascriptová knižnica do openlayers, ktorá je inšpirovaná knižnicou pre OSM. Cieľom je uľahčiť vytváranie vlastných aplikácií použijúc naše dlaždice.

Knižnica robí:

Pozor: testovacia verzia, NEPOUŽÍVAŤ


js

OpenLayers.Layer.Freemap = OpenLayers.Class(OpenLayers.Layer.OSM, {
	 name: "Freemap",
	 attribution: "Dáta CC-By-SA z <a href='http://openstreetmap.org/'>OpenStreetMap</a>, vizualizácia <a href='http://freemap.sk'>Freemap.sk</a>",
	 sphericalMercator: true,
	 url: 'http://tile.openstreetmap.org/${z}/${x}/${y}.png',
	 clone: function(obj) {
		 if (obj == null) {
			 obj = new OpenLayers.Layer.Freemap(
				 this.name, this.url, this.getOptions());
		 }  
		 obj = OpenLayers.Layer.XYZ.prototype.clone.apply(this, [obj]);
		 return obj;
	 },
	 wrapDateLine: true,
	 CLASS_NAME: "OpenLayers.Layer.Freemap"
});

/**
 * Class: OpenLayers.Layer.Freemap.T
 *
 * Inherits from:
 *  - <OpenLayers.Layer.Freemap>
 */
OpenLayers.Layer.Freemap.T = OpenLayers.Class(OpenLayers.Layer.Freemap, {
	/**
	 * Constructor: OpenLayers.Layer.Freemap.T
	 *
	 * Parameters:
	 * name - {String}
	 * options - {Object} Hashtable of extra options to tag onto the layer
	 */
	initialize: function(name, options) {
		var url = [
			"http://freemap.lnx.sk/presets/T/${z}/${x}/${y}.png",
			"http://t1.freemap.sk/T/${z}/${x}/${y}.png",
			"http://t2.freemap.sk/T/${z}/${x}/${y}.png",
				"http://localhost/${z}/${x}/${y}.png"
		];
		options = OpenLayers.Util.extend({
			numZoomLevels: 16,
			buffer: 0,
			transitionEffect: "resize"
		}, options);
		var newArguments = [name, url, options];
		OpenLayers.Layer.OSM.prototype.initialize.apply(this, newArguments);
	},

	CLASS_NAME: "OpenLayers.Layer.Freemap.T"
});


Inicializácia:

map.addLayer(lnew OpenLayers.Layer.Freemap.T("Turistika"));
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki