Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
2.3. Konfigurácia JOSM


Aplikácia JOSM je po prvom spustení okamžite pripravená na prácu s OSM mapou. Existuje však viacero nastavení a vylepšení, vďaka ktorým bude práca s editorom pohodlnejšia, rýchlejšia a čo je dôležitejšie, v mnohých prípadoch aj presnejšia (napr. pri určovaní polohy budovy, smeru cesty a pod.).


2.3.1. Základné nastavenia

Základné nastavenia sa nachádzajú v menu Edit, položka Preferences.... Dialógové okno s nastaveniami je možné otvoriť aj stačením F12 alebo príslušnej ikony v toolbare (štandardne sa nachádza na ôsmej pozícii zľava). V tomto okne je možné nájsť množstvo rôznych nastavení, ktoré su detailne popísané na stránkach projektu. Doporučujem venovať pozornosť predovšetkým nasledovným nastaveniam.

Connection settings Connection settings (druhá ikona zhora)

V tejto časti je možné si zapísať prihlasovacie meno a heslo portálu OSM, bez ktorého nie je možné zmeny potvrdiť do OSM databázy. Ak používateľ nevyplní tieto údaje, aplikácia si ich bude pýtať pri pokuse o potvrdenie prvej zmeny mapových dát. Upozornenie: prihlasovacie meno a heslo sa ukladá na lokálny disk v nešifrovanej podobe. Preto sa táto možnosť nedoporučuje využívať na počítačoch zdieľaných viecerými používateľmi (v škole, internetová kaviareň, hotely a pod.) a prihlasovacie meno a heslo zadávať až pri vyzvaní aplikáciou. Alternatívou je použiť OAuth. V prípade, že je počítač umiestnený za proxy serverom (častá prax vo firmách), je nutné v záložke Proxy settings uviesť adresu, príp. ostatné detaily proxy servera.

Remote control Remote control (deviata ikona zhora)

Veľmi šikovná pomôcka, doporučujem zapnúť. Toto nastavenie umožní iným aplikáciam komunikovať s editorom JOSM. Ako to funguje? Ak chce používateľ prezerať, resp. modifikovať nejakú časť mapy, musí v editore JOSM v menu File zvoliť položku Download from OSM... (alebo stlačiť tlačidlo v toolbare, štandardne umiestnené ako tretie zľava, alebo stlačiť kombináciu Ctrl+Shift+D). V otvorenom okne potom musí označiť časť mapy, o ktorú má záujem. Tento postup však v niektorých prípadoch nie je ideálny. Napríklad, ak hľadáme chyby priamo na mape vygenerovanej niektorým z OSM portálov, ktorý generuje vrstvu mapy s informáciami o chybách (detailne popísané v samostatnej kapitole). V tomto prípade používateľ, ktorý nájde problémovú oblasť, musí tú istú oblasť nájsť a označiť aj v editore JOSM. Ak však predtým povolil v JOSM Remote control, stačí priamo v danej mape kliknúť na príslušné tlačidlo a zobrazená mapa sa sama nahrá do editora JOSM.
Upozornenie: Túto funkcionalitu musí daný portál a jeho mapy podporovať, opačnom prípade nie je možné ju pre danú mapu použiť!

Imagery preferences Imagery preferences (desiata ikona zhora)

Kresliť nové objekty na mapu odhadom ich presnej polohy nie je dobrý nápad. Preto je nutné pri kreslení používať externé zdroje dát (podrobnejšie popísané v samostatnej kapitole). Jedným zo zdrojov je Kataster nehnuteľností. Vďaka prebiehajúcej digitalizácii katastrálnych máp si môžu jednotliví používatelia editora JOSM zobraziť takúto mapu ako samostatnú vrstvu mapy a následne jednotlivé objekty na OSM mapu umiestňovať s oveľa väčšou presnosťou. Na tento účel je možné využívať službu WMS alebo TMS. Konfigurácia týchto služieb prebieha v okne Imagery preferences.


2.3.2. freemap KaPor plugin

Tento plugin (zásuvný modul) bol taktiež vytvorený pre prácu s digitálnou mapou Katastra. Na rozdiel od predchádzajúcich služieb však slúži na automatické kopírovanie objektov z katastrálnej mapy do OSM editora. Inštalácia do JOSM je veľmi jednoduchá:
https://raw.githubusercontent.com/FreemapSlovakia/freemapKaPor/master/sites/plugin.txt


Po opätovnom spustení aplikácie JOSM pribudla v hlavnom menu položka Kapor (úplne vpravo). Po jej stlačení sa otvorí samostatné okno, v ktorom je možné prehliadať Katastrálnu mapu. V hornej časti okna sa nachádzajú tlačidlá Export a Budovy . Pomocou nich sa z digitálnej Katastrálnej mapy automaticky vyexportujú buď len viditeľné budovy v otvorenom výreze katastrálnej mapy alebo všetky viditeľné body a línie zobrazené v otvorenom výreze katastrálnej mapy.
Upozornenie: Export objektu nemožno považovať za konečnú úpravu objektu na OSM mape! Odhliadnuc od toho, že objektu je nutné manuálne zadefinovať celú množinu rôznych vlastností (tzv. Tagov), rozmery, tvar, veľkosť a iné atribúty objektov je nevyhnutné porovnať a potvrdiť aj s inými zdrojmi (externým zdrojom dát je venovaná samostatná kapitola). OSM mapa má totiž odrážať skutočnosť, avšak Katastrálna mapa môže obsahovať neúplné, neaktuálne, príp. inak nepresné informácie.

V prípade, že sa znaky s diakritikou nezobrazujú správne (najčastejšie Mac OS X a Linux) musí sa spúšťať JOSM s dodatočným parametrom -Dfile.encoding=cp1250. Napríklad:
java -Dfile.encoding=cp1250 -jar josm-tested.jar

zdroj
http://wiki.freemap.sk/KatasterWMS
http://wiki.freemap.sk/freemapKaPor
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki