Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

ZBIGIS WMS

Freemap Slovakia uzavrel dohodu s Geodetickým a kartografickým úradom Bratislava (GKÚ) ohľadom použitia údajov z WMS vrstiev ako možný zdroj pre doplnenie OpenStreetMap dát.

Pri dátach odvodených z údajov GKÚ je potrebné uvádzať source=ZBGIS.

Zmluva je uzavretá na dobu 5 rokov (platná od 25.6.2018).

Ako pristupovať k dátam


Ak chcete mať vopred vybrané požadované vrstvy, tak:
Ak chcete aby sa Vás pri pridaní WMS podkladovej vrstvy JOSM vždy pýtal ktoré údaje zobraziť, tak:
Pokračujte:

Znenie dohody

dohoda strana 1

dohoda strana 1

Attachments
File Last modified Size
dohodaGKU2018-1.jpg 2018-07-03 14:02 363Kb
dohodaGKU2018-2.jpg 2018-07-03 14:02 155Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki