Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5290]

This is an old revision of ZBGIS WMS made by kayle on 2018-07-03 15:58:34.

 

ZBIGIS WMS


Freemap Slovakia uzavrel dohodu s Geodetickým a kartografickým úradom Bratislava (GKÚ) ohľadom použitia údajov z WMS vrstiev, pre možnosti doplnenia OpenStreetMap dát.

Pri dátach odvodených z údajov GKÚ je potrebné uvádzať source=ZBGIS.

Zmluva je uzavretá na dobu 5 rokov (platná od 25.6.2018)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki