Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zadanie práce


Miloslav Biesik

Názov: Pridávanie bodov do OpenStreetMap cez webové rozhranie

Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie možnosti na jednoduché pridávanie bodov do OpenStreetMap priamo z freemap.sk

Literatúra: dokumentácia k OpenLayers, Amenity editor, OSM API,

Klučové slová: OpenStreetMap, openlayers, licencia GPL, OSM API, POI

Špecifikácia experimentu: Experiment pozostáva z vytvorenia frameworku a knižnice na pridávanie bodov do databázy OpenStreetMap priamo z webového rozhrania www.freemap.sk (pre registrovaných užívateľov). Rozhranie bude umožňovať pridávať body jednoduchým spôsobom, s predvýberom rôznych bodov záujmu (POI). Nové body budú tiež pridané priamo do Freemap databázy, tak aby boli užívateľom viditeľné čo najskôr.

Bližšie realizicačné informácie

bakalárska práca na pridávanie nových POI priamo z freemap.sk : registrovaný užívateľ má mať možnosť pridať novú reštauráciu na dva kliky myšou.

Požadovaný výstup je modul do freemap.sk (pod licenciou GPL, alebo inou free licenciu ktorú umožňujú použité knižnice)SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki