Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3352]

This is an old revision of BakalarkaUzemnyPlan made by MichalPalenik on 2010-10-14 09:17:06.

 

Zadanie práce


Tomáš Vojtěch

Názov: Online vizualizácia územného plánu

Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie online aplikácie, ktorá zobrazí územný plán s doplňujúcimi informáciami.

Literatúra: dokumentácia k OpenLayers,

Klučové slová: OpenStreetMap, openlayers, licencia GPL, územný plán,

Špecifikácia experimentu: Experiment pozostáva z vytvorenia online aplikácie na OpenStreetMap dátami, ktorá zobrazí územný plán, umožní pridávať doplňujúce informácie a upravovať ich.

Bližšie realizačné informácie

SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki