Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zadanie práce


Tomáš Vojtěch

Názov: Online vizualizácia územného plánu

Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie online aplikácie, ktorá zobrazí územný plán s doplňujúcimi informáciami.

Literatúra: dokumentácia k OpenLayers,

Klučové slová: OpenStreetMap, OpenLayers, licencia GPL, územný plán,

Špecifikácia experimentu: Experiment pozostáva z vytvorenia online aplikácie na OpenStreetMap dátami, ktorá zobrazí územný plán, umožní pridávať doplňujúce informácie a upravovať ich. Doplňujúce informácie obsahujú najmä kontextovú legendu (bližší popis objektu), informácie z iných zdrojov (napr súčasný stav), a niekoľko vrstviev z územného plánu.

Bližšie realizačné informácie

SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki