Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Pravidlá pre používanie freemap.sk

Nerádi ale predsa chceme povedať našim používateľom, že tu síce sme pre nich, ale pre všetkých rovnako a nie pre pár "zvlášť šikovných", ktorí si dokážu napísať mass downloader skript.

Nakoľko nedisponujeme neobmedzenou kapacitou prenosových liniek, ani neobmedzeným výpočtovým výkonom, preťažovanie servera nadmerným sťahovaní zhoršuje odozvu aj ostatným.

Takže tie naše pravidlá:
Tieto pravidlá platia pre všetkých používateľov freemap.sk, okrem členov občianskeho združenia FreemapSlovakia a platiacich zákazníkov (po predchádzajúcej dohode).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki