Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Licencia projektu


Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou ODbL (Open Database License), viac informácií o licencii (v angličtine).

Táto licencia umožňuje: Za predpokladu, že:
Viac informácií je možné nájsť na stránke materského projektu OpenStreetMap.org.

Citácia a uvedenie zdroja

v prípade že používate dáta OpenStreetMap, teda aj služby Freemap,

v samotnej mapke uveďte citáciu
© prispievatelia OpenStreetMap

a v mieste kde je dostatok priestoru
Mapka vytvoril Freemap z dát projektu OpenStreetMap, ktoré sú šírené pod licenciou ODbL. Samotná mapka je pod licenciu CC-BY-SA.


Miešanie s inými dátami
Licencia projektu je z pohľadu filozofie veľmi podobná s GPL: odvodené produkty musia byť šírené pod rovnakou licenciou. Toto má za následok, že extra údaje doplnené do odvodeného diela sú začleniteľné do databázy OpenStreetMap. Iná situácia je pri tzv. mashupoch, kde sa šírenie pod rovnakou licenciou nevyžaduje. Hranica medzi odvodeným dielom a mashupom nie je jasne definovaná. Napríklad ak zobrazujete miesto konferencie, neočakávame, že do databázy pridáte všetky informácie o konferencii, avšak očakávame, že zakreslíte hotel a prístupové cesty.Skrátené pravidlá dobrej spolupráce

Očakávame, že do databázy začleníte všetky objekty, ktoré majú trvácnosť viac ako mesiac. Objekty musia obsahovať minimálne pozíciu, názov (ak existuje), správny typ, url (ak existuje) a ostatné atribúty, aby boli korektne renderované. Prepojiť so svojou databázou ich viete napríklad pomocou tagu nazovprojektu:id (číslo objektu z vašej databázy). Výhody pre vás sú zrejmé: mapové podklady budú aktuálne a vieme pravidelne generovať a exportovať zoznam objektov pre vaše potreby.

Druhá časť dobrej spolupráce je vyťažovanie našich serverov. Naprogramujte svoj portál tak, aby FairUsagePolicy bol slušný a neobmedzoval ostatných užívateľov.
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki