Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Mapovanie a mapové aplikácie v praxi: OpenStreetMap I.

Predmet je vyučovaný na Katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave vrámci bakalárskeho štúdia počas zimného semestra. Bude sa konať každý utorok o 16:30 do 18:10 v počítačovej miestnosti číslo G-17.

Cieľom predmetu je predstaviť projekt OpenStreetMap: slobodnej wiki mapy sveta, jeho zameranie a možné použitia. Počas kurzu sa bude učiť mapovanie (spôsoby, ciele) a vytvorenie vlastnej základnej webstránky s mapou. Základom predmetu je mapovanie a pochopenie štruktúry projektu, ostatné časti sú prehľadové. Podmienkou zápočtu je kompletné zmapovanie niektorej obce a propagácia tohto aktu mapovania.

Nižšie sú sylaby s popisom o čom budeme hovoriť. Každé slovo odkazuje na ďalšiu literatúru, ktorá popisuje daný problém.

Predbežné sylaby

týždeň 1:
Predstavenie projektu OpenStreetMap, jeho Licencia licencie. Rozdiely oproti konkurenčným projektom, dôvody jeho vzniku a história.
Základná technická štruktúra projektu (body, cesty, značky). Urobíme základné úpravy v dátach v programe Josm. DatoveZdroje Legálne zdroje dát a prečo neobkreslovať.

týždeň 2:
Ako MappingProcess mapovať v teréne ? zaznamenávanie trasy, presnosť GPS, spôsoby ako si pamätať. Predstavenie aplikácií do MapaDoMobilu mobilných telefónov za účelom mapovania.

týždeň 3:
Podrobnejšia štruktúra značiek, popis možností používaných na časť reálnych objektov (cesty, POI, turistika, cyklistika a trasy), proces schvaľovania značiek, úvod do relácií. Bližšie návody na použitie v programoch Potlatch a JOSM. Prehľad iných editorov.

týždeň 4,
Mapovanie MicroMappingParty v teréne, praktické mapovanie v teréne. Netreba mať GPSModuly GPS prístroje, funkčný spôsob tvorby GPX (napr v mobile). Vytlačiť mapu okolia.

týždeň 5: zakreslovanie do mapy z mapping party z predchádzajúceho týždňa. Kontrola. Kontrola. Kontrola.

týždeň 6:
Služby v rámci projektu FreemapSlovakia Freemap Slovensko, LayerAllInOne vrstvy vyrábané z OSM dát a vrstvy preberané z iných zdrojov. Predstavenie OpenStreetMap rôznorodých projektov a aplikácii založených na OpenStreetMap dátach: od vyhľadávania, cez routovanie až po turistické mapy.

týždeň 7:
Spôsob ako zobrazovať EmbeddedFreemap online mapu na svojej stránke. Elementy na mape a ako ich prispôsobovať. Predstavenie dostupných pred pripravených služieb. Zadávanie adries, dopravných obmedzení, a ...

týždeň 8:
Zbežný úvod do problematiky vyhľadávania a routovania, syntaktické chyby, ktoré toto znemožňujú. Kontrola kvality dát. Konzultácie.

týždeň 9:
konzultácie k projektom

týždeň 10:
Tlačené mapy a mapy do MapaDoMobilu mobilných telefónov, predstavenie existujúcich produktov.

týždeň 11 až koniec semestra:
obhajoba projektov

Zápočet

presnejšie bude upresnené, predbežne:

nutnou a postačujúcou podmienkou zápočtu je urobiť kompletnú mapu vybranej obce (napr tam kde bývate): a doplniť ju na oficiálnu webstránku obce (čím verejne a pod svojim menom deklarujete že je kompletná).

Doplnenie/úprava niekoľkých relácií, podľa predchádzajúcej dohody.

Testovacou časťou je zmapovanie vybranej ulice v Bratislave v rámci MicroMappingParty asi počas 4 týždňa.termíny obhajoby: Skoly
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki