Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
FreemapSlovakia sa zúčastní konferencie OSSconf 2010 (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010)

http://ulabserv.fri.uniza.sk/ocs/index.php/OSSConf/OC2010

po úspešnej minuloročnej prednáške je téma (alebo témy) ešte otvorená

Konferencie
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki