Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Konferencie

informácie o konferenciách na ktorých sa FreemapSlovakia zúčastnil alebo plánuje zúčastniť


Freemap konferencie


Plánované


portál konferencie.freemap.sk, prezentácie a články z konferencií.

--
CategoryInMedia
TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki