Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2948]

This is an old revision of Licencia made by MichalPalenik on 2010-04-20 18:43:19.

 

Licencia projektu


Dátové podklady OpenStreetMap sú pod Licencia licenciou Creative Commons, konkrétne CC-BY-SA 2.0. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami.

Viac informácii je možné najísť na wikipédii alebo priamo na stránke Creative Commons.
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki